Virszemes ūdeņu bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metožu izstrāde un interkalibrācija

Projekta vadītāja: Agrita Briede. Izpildītāji: Jolanta Jēkabsone, Agnija Skuja, Linda Uzule, Dāvis Ozoliņš. Pasūtītājs: VARAM

Projektā tiek izstrādātas metodes, lai novērtētu Latvijas upju un ezeru ekoloģisko kvalitāti, izmantojot fitoplanktona, makrofītu un bentisko bezmugurkaulnieku monitoringa datus. Iegūtās kvalitātes klašu skaitliskās robežvērtības tālāk tiek saskaņotas jeb interkalibrētas Eiropas mērogā.

Elaboration and intercalibration of methods for the assessment of the surface-water biological quality 

Project leader: Agrita Briede. Participants: Jolanta Jēkabsone, Agnija Skuja, Linda Uzule, Dāvis Ozoliņš. Financed by the Ministry of Environmental Protection and Regional Development of Latvia

The project is aimed at the elaboration of methods to assess water quality in Latvian lakes and rivers by using biological quality elements, such as phytoplankton,macrophytes, and benthic invertebrates. National boundary values of the ecological quality classes are intercalibrated according to the requirements of EU WFD.


2013. – 2015.g. – Eiropas Sociālā Fonda projekts “Starpdisciplināra jauno zinātnieku grupa Latvijas purvu un to resursu izpētei, ilgtspējīgai izmantošanai un aizsardzībai”.

Vairāk informācijas projekta mājaslapā: LINK

 

2013 – 2015 – Establishment of an interdisciplinary research group of young scientists devoted to studies of Latvian bogs and sustainable use of their resources. Financed by European Social Fund.  

More information on the project web-page: LINK


latlit_www212013. – 2014.g. – Latvijas – Lietuvas  pārrobežu sadarbības programmas projekts LLIV-230 “Upju monitorings un lauksaimnieku vides aptauja Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalos (LiVe River Basins)”.

 

Projektu vadītāji LU Bioloģijas institūtā: Agnija Skuja un Ilga Kokorīte

Projekta gaitā novērtēts 60 Ventas un Lielupes upju baseinu apgabalu upju posmu ekoloģiskais stāvoklis pēc bioloģiskajiem, fizikāli-ķīmiskajiem un hidromorfoloģiskajiem kritērijiem. Salīdzinātas Latvijā un Lietuvā izmantotās ekoloģiskās kvalitātes vērtēšanas metodes.

 

2013 – 2014 – Cross boarder cooperation project between Latvia and Lithuania „Monitoring of Rivers and Environmental Survey of Farmers in the Lielupe and Venta River Basin Districts”. 

Project leader: Dr. Simonas Valatka (Center for Environmental Policy, LT), project leaders from the Institute of Biology: Dr. Agnija Skuja and Dr. Ilga Kokorīte

Laboratory of Hydrobiology was responsible for monitoring and assessment of ecological status of 60 river stretches in Latvia. The project partners have exchanged experience, collected new monitoring data and tested biological indicators for assessment of ecological status of transboundary rivers. 

Technical report  “Assessment of the Ecological Status in Transboundary Rivers: Comparative Analysis of the Methods and Systems Used in Latvia and Lithuania”


 

2011 – 2013 Cross boarder cooperation project between Latvia and Estonia “Towards joint management of the transboundary Gauja/Koiva rver basin district. 

Lead partner: Latvian Institute of Aquatic Ecology; project leader from the Institute of Biology: Dr. Gunta Spriņģe

Joint standards and plan for managing the water quality and resources of the Gauja/Koiva River, shared by Latvians and Estonians – this is the goal for cooperation among Latvian Institute of Aquatic Ecology, Latvian Ministry of Environmental Protection and Regional Development, Biology Institute of Latvian University, Baltic Environmental Forum in Estonia and Latvia, Tallinn Technological University and Estonian University of Life Sciences. More information on project website: http://gauja.balticrivers.eu/.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.