GuntaGunta Spriņģe, Dr.biol.

Laboratorijas vadītāja

Asociētā profesore, 

 

Head of the Laboratory

Associated professor, Dr.biol.

e-pasts: gunta.springe (at) lu.lv

 

Manas pētījumu tēmas ir saistītas ar Latvijas iekšzemes ūdeņu ekoloģiju:

 • vides faktoru ietekme uz saldūdeņu biocenozēm;
 • hidroekosistēmu  funkcionēšana un bioloģiskā daudzveidība;
 • ūdens resursi un cilvēka ietekme uz tiem.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Vides nodaļā pasniedzu vairākus studiju kursus:

 • Ūdens resursi un tos ietekmējošie faktori (Maģistra studiju programma, 4 KP)
 • Ekosistēmu ekoloģija (kopā ar prof. Meleci) (Maģistra studiju programma, 4 KP)
 • Ūdensapgāde un notekūdeņu attīrīšana  (Maģistra studiju programma, 2 KP )
 • Latvijas ūdensobjekti un to ekoloģija (Bakalaura studiju programma, 2 KP)
 • Vides tehnoloģijas (kopā ar prof. Kļaviņu) (Bakalaura studiju programma, 6 KP)
 • Vadu bakalaura un maģistra darbus
 • Vadu vairākus doktora darbus.

Pilns CV

 

My research interests are related to ecological studies of Latvian inland waters: 

 • impact of environmental factors on freshwater biocenosis;
 • functioning of hydroecosystems and biological diversity;
 • water resources and human pressures. 

 Teaching duties at the Department of Environmental Sciences (Faculty of Geography and Earth Sciences):

 • Water resources and influencing factors ( Master studies, 4 credits)
 • Ecosystem ecology (co-author: Prof. V. Melecis; Master studies, 4 credits)
 • Water supply and waste-water treatment (Master studies, 2 credits)
 • Latvian water-bodies and their ecology (Bachelor studies, 2 credits)
 • Environmental technologies (co-author: Prof. M. Kļaviņš; Bachelor studies, 6 credits)
 • supervisor of Bachelor and Master thesis
 • supervisor of PhD students

 


 

ivars_un_pļekučiIvars Druvietis, Dr.biol 

vadošais pētnieks / leading researcher

e-pasts: ivars.druvietis (at) lu.lv

 

Pētījuma joma: fitoplanktons Latvijas virszemes ūdeņos

Research interests: phytoplankton of inland waters in Latvia 

 

 


 

esIlga Kokorīte, Dr.geogr.

vadošā pētniece / leading researcher

e-pasts: ilga.kokorite (at) lu.lv

 

Mana pētījuma tēmas ir par virszemes ūdeņu ķīmisko sastāvu, tā mainību un ietekmi uz ūdeņu kvalitāti. Es interesējos par iespējām veikt augstas izšķirtspējas in-situ mērījumus arī Latvijas upēs un ezeros, izmantojot sensorus.Nesen esmu pievērsusies organiskā materiāla noārdīšanās procesu izpētei Latvijas upēs, izmantojot lapu maisiņu metodi.

My research topics are related to the quality of surface water and aquatic chemistry, especially regarding nutrient concentrations. I am excited about the possibilities to do in-situ measurements with high temporal or spatial resolution by using new sensor technologies. I am also involved in a study of decomposition processes of organic matter in Latvian streams by using leaf litter bags.

My CV


 

Agnija Skuja, Dr.biol. 

vadošā pētniece / leading researcher

 


ValerijsValērijs Rodinovs, M.Sc

pētnieks / researcher

epasts: valerijs.rodinovs (at) lu.lv

 

Zinātniskās intereses:

 • hidroloģiskie un hidroķīmiskie pētījumi upēs un ezeros;
 • virszemes ūdeņu kvalitātes novērtēšana;
 • klimata izmaiņu ietekme uz ūdens ekosistēmām.

Research interests:

 • hydrological and hydrochemical studies in lakes and rivers;
 • evaluation of surface water quality;
 • impact of climate change on hydroecosystems. 

 


 

DavisDāvis Ozoliņš, PhD student

pētnieks /  researcher

e-pasts: davis.ozolins (at) lu.lv

 

Manu pētījumu tēma ir ūdens bezmugurkaulnieki, īpaši ūdens kukaiņi. Manas zinātniskās intereses ir ūdens kukaiņu ekoloģija, dzīves cikli, ūdens kukaiņu loma ekosistēmu funkcionēšanā un zivju barības bāzē. Pašlaik koncentrējos doktora disertācijas rakstīšanai par viendienīšu ekoloģiju mazajās un vidējās upēs Latvijā.

My research interests are related to aquatic macroinvertebrates, especially aquatic insects. I am interested in ecology of aquatic insects, life cycles, role of aquatic insects  in ecosystem functioning and fish feeding. I am currently focusing on finishing my PhD thesis regarding mayfly ecology in small and medium sized streams in Latvia.

 


Jolanta Jēkabsone

doktorante / PhD student

e-mail: jolanta.jekabs (at) gmail.com

Zinātniskās intereses: upju ekoloģiskās kvalitātes novērtēšana, izmantojot hidromorfoloģijas indeksus. Hidromorfoloģiskās degradācijas pakāpes ietekme uz bioloģiskajiem kvalitātes elementiem (makrofītiem, bentiskajiem bezmugurkaulniekiem). Dominējošo slodžu (ķīmija, zemes lietojuma veids, morfoloģiskie pārveidojumi) hierarhija Latvijas upēs un to ietekme uz biotu.

Scientific interests: assessment of rivers using hydromorphological quality indices. Hydromorphological degradation impact on biological quality elements. Dominant pressures in streams (land use, chemistry, morphological alterations) and their relationships (hierarchy) with macrophytes and macroinvertebrates.


 

linda_uzule

Linda Uzule

Pētniece / Researcher

Doktorante / PhD student

e-pasts: uzule.linda (at) inbox.lv

 

Zinātniskās intereses: ūdens ekoloģiskās kvalitātes novērtēšana, balstoties uz makrofītu sugu sastāvu un sastopamību. Trofijas indeksu izmantošana upju ekoloģiskā stāvokļa noteikšanai. Upju abiotiskās un biotiskās vides mijiedarbības pētījumi.

Scientific interests: water ecological quality assessment, based on the composition and diversity of macrophyte species. Determination of  ecological status of rivers using trophic indices. Studies of interaction between abiotic and biotic environment in rivers.

 


 

Ceslavs

 

Vjačeslavs Kuļikovs

tehniskais darbinieks / technician

 

 

 

 

 

 ALUMNI

ElgaElga Parele, Dr.biol.

vadošā pētniece / leading researcher

epasts: eparele (at) email.lubi.edu.lv

 

Mans izpētes objekts ir bentiskie bezmugurkaulnieki.

 

My research object is related to the ecology of benthic invertebrates.

 


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Linda Dobkeviča, Dr.chem.

pētniece / researcher

 

epasts: linda.dobkevica (at) lu.lv

 

 

 


Agrita Briede, Dr.geogr.

vadošā pētniece / leading researcher

 


 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.