Bioloģijas institūtā ir uzsākts Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstīts projekts “Makroskopisko aļģu izmantošanas iespējas upju ekoloģiskās kvalitātes vērtēšanai: metodes attīstīšana”.

Projekta mērķis ir sekmēt makroskopisko aļģu izmantošanu upju ekoloģiskā stāvokļa novērtēšanas sistēmā, jo aļģu sabiedrības ir labs eitrofikācijas rādītājs. Lai sasniegtu šo mērķi, tiks izvērtētas iespējas Lielbritānijā izstrādāto RAPPER metodi (“Rapid Assessment of PeriPhyton Ecology in Rivers”) adaptēt Latvijas apstākļiem.

Paraugu ņemšanas vieta Šķērvelī.

Jūlijā un augustā projekta komanda apsekos aptuveni 40 dažādas ekoloģiskās kvalitātes mazās un vidējās upes Daugavas, Ventas Gaujas un Lielupes upju baseinu apgabalos. Upēs pētnieki ievāks paraugus ūdens ķīmiskā sastāva analīzēm, kramaļģu un makroskopisko aļģu analīzēm, kā arī veiks makrofītu audžu un vides apstākļu novērtējumu. Kartogrāfiskās informācijas analīze tiks izmantota, lai novērtētu hidromorfoloģiskos apstākļus un zemes lietojuma veidu sadalījumu upju sateces baseinos. Iegūto informāciju nākotnē varēs izmantot, lai izstrādātu metodi, kā iekļaut makroskopiskās aļģes ūdeņu kvalitātes vērtēšanas sistēmā.Tā kā projektā papildus makroskopiskajām aļģēm tiks noteiktas arī kramaļģes, tad tas ļaus uzkrāt datus, lai nākotnē varētu izstrādāt arī nacionālo metodi upju ekoloģiskās kvalitātes vērtēšanai pēc kramaļģem atbilstoši Ūdens Struktūrdirektīvas prasībām.

Print Friendly, PDF & Email

Category: Uncategorized

About the Author


Comments are closed.